Частенько в будинку є нежитлові приміщення, що належать усім власникам. Безцільний простій таких приміщень за часів постійного зростання комунальних платежів — це розкіш. Тому кожне ОСББ зацікавлене, щоб здати свої нежитлові приміщення в оренду для отримання доходу, який використовуватиметься в цілях діяльності такого ОСББ.

Як це передання приміщення в оренду відображати в бухгалтерському та податковому обліку ОСББ, і мовитиметься в матеріалі

Щодо бухгалтерського обліку

ОСББ, провадячи свою діяльність, може отримувати зокрема й кошти за здавання в оренду допоміжних приміщень й іншого спільного майна багатоквартирного будинку. Відносини, що виникають у разі оренди приміщень (житлових і нежитлових) у житловому комплексі, регулює ст. 26 Закону про ОСББ.

Усі надходження в процесі діяльності ОСББ не є доходами від реалізації готової продукції, товарів, робіт або послуг. Основну діяльність ОСББ забезпечують передусім цільове фінансування та цільові надходження. Методологічні основи формування доходів ОСББ визначено П(С)БО 15 «Дохід».

Так, орендна плата визнається доходом відповідного звітного періоду на прямолінійній основі протягом строку оренди чи з урахуванням способу одержання економічних вигід, пов’язаних із використанням об’єкта операційної оренди (п.17 П(С)БО 14 «Оренда»).

Для узагальнення інформації про стан розрахунків з орендарями за передані в оренду необоротні активи доцільно використовувати окремий субрахунок рахунка 37, наприклад, субрахунок 3775 «Розрахунки з орендарями». Надходження по оренді також необхідно проводити через рахунок 484 «Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень» і використовувати тільки за цільовим призначенням. Оскільки такі доходи можна використовувати лише для забезпечення цільових витрат основної діяльності ОСББ.

Доходи ОСББ від оренди можуть складатися з орендної плати й сум витрат (на утримання будинку та прибудинкової території), що їх орендарі житлових або нежитлових приміщень відшкодовують ОСББ.

Щодо податкового обліку

Відповідно до пп. 14.1.121 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ), неприбуткові підприємства, установи й організації — неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на прибуток підприємств згідно з п. 133.4 ПКУ.

Підпунктом 133.4.1 ПКУ встановлено, що неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа й організація (далі — неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

  • утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних із ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 ПКУ;
  • установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передання активів одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду чи зарахування до доходу бюджету в разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об’єднання й асоціації об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
  • унесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Згідно з пп. 133.4.2 ПКУ, доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються винятково для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) і напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Тож, якщо кошти, отримані неприбутковою організацією — ОСББ від здавання в оренду нежитлових приміщень буде використано для провадження своєї статутної діяльності без розподілу таких доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) ОСББ, то таке використання не є порушенням вимог пп. 133.4.2 ПКУ. А отже — така діяльність не обкладається податком на прибуток

Василь Кропивницький,
незалежний консультант