Основою для розробки посадової інструкції є кваліфікаційна характеристика відповідної посади (професії), а для голови правління ОСББ потрібно врахувати ще й положення Статуту ОСББ та рішення загальних зборів щодо його прав та обов’язків.

Порядок розроблення та затвердження кваліфікаційних характеристик затверджено  наказом Мінсоцполітики від 31.05.2017 р.  № 918 (далі — Порядок № 918). Структурі та змісту кваліфікаційних характеристик присвячено розділ ІІІ цього Порядку. Кваліфікаційні характеристики професій (посад) повинні містити ось які розділи (див. далі):

Кваліфікаційні характеристики професій (посад), наведені в Довіднику, містять такі розділи:

 • «Завдання та обов’язки»;
 • «Повинен знати»;
 • «Кваліфікаційні вимоги»;
 • «Спеціалізація» та «Приклади робіт» — за потреби можна вводити додатково розділи.

Кваліфікаційні характеристики для посад (професій) об’єднують у Довідники кваліфікаційних характеристики за видами економічної діяльності.

У них визначають перелік основних робіт, властивих тій або іншій професійній назві роботи (посаді, професії), згідно з їхніми назвами та кваліфікаційні вимоги до них. Одним із призначень Довідників кваліфікаційних характеристик якраз і є розроблення робочих (посадових) інструкцій, у яких закріплюються завдання, обов’язки, права та відповідальність працівників.

Посада голови правління ОСББ належить до керівних посад (код професії — 1210.1) відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживполітики від 28.07.2010 р. № 327.

Зважаючи на специфічність діяльності під час затвердження посадової інструкції голови ОСББ варто керуватися Випуском 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом  Мінпраці від 29.12.2004 р.  № 336 (далі — Довідник № 336).

У загальних положеннях розділу  1 цього Довідника прописано:

 • посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі;
 • посадові інструкції як виняток можуть не складатися для окремих керівників, правове положення яких визначено в Статуті (положенні) підприємства, де зазначено основні завдання, обов’язки, права й відповідальність за виконання покладених на них функцій. Отже, якщо в Статуті ОСББ чітко визначені основні завдання, обов’язки, права та відповідальність голови ОСББ, можна обійтися без посадової інструкції;
 • посадові інструкції після їх затвердження керівником або за дорученням — його заступниками, доводяться до працівника під розписку. Оскільки голова правління ОСББ і є тим самим керівником, то його посадову інструкцію варто погодити з правлінням ОСББ, яке його й обирає зі свого складу;
 • посадові інструкції складаються з розділів: «Загальні положення», «Завдання та обов’язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен знати», «Кваліфікаційні вимоги» та «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою».

Далі стисло зупинімося на заповненні кожного розділу посадової інструкції.

Розділ «Загальні положення» посадової інструкції містить основні дані про:

 • посаду, сферу діяльності працівника;
 • найменування підрозділу, де працює працівник;
 • порядок призначення на посаду та припинення виконання посадових обов’язків;
 • безпосередню підпорядкованість;
 • кваліфікаційні вимоги до працівника (рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом, інші вимоги);
 • наявність підлеглих;
 • перелік основних законодавчих актів, інших матеріалів, якими керується в роботі працівник;
 • порядок заміщення інших працівників на період їхньої тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, інші поважні причини), а також хто заміщує його.

Розділ «Завдання та обов’язки» характеризує зміст діяльності працівника, у ньому:

 • визначають самостійну ділянку роботи згідно з положенням про підрозділ, виділяючи групи питань із відповідних напрямів;
 • закріплюють за працівником перелік об’єктів, управління або перелік відносно самостійних питань;
 • установлюють перелік видів робіт, з яких складаються функції, що виконуються працівником.

У цьому розділі встановлюють види робіт їх за організаційно-юридичними ознаками: керує, затверджує, здійснює, організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь, готує тощо. Завдання та обов’язки працівника мають відповідати завданням і функціям підрозділу та вимогам кваліфікаційної характеристики відповідної посади.

Розділ «Права» — у ньому визначають і наводять делеговані керівникові (працівникові) повноваження, за допомогою яких працівник має забезпечувати в процесі своєї діяльності виконання покладених на нього завдань й обов’язків. Тобто це — уносити пропозиції з відповідних питань, приймати певні рішення, узгоджувати проекти документів, виконувати обов’язки представництва з певних питань, брати участь у нарадах, отримувати необхідну для виконання своїх завдань інформацію від відповідних підрозділів тощо.

Розділ «Відповідальність» містить показники оцінки роботи керівника (працівника) та межі його особистої відповідальності за результати діяльності та виконання робіт. Показниками оцінки роботи є якість і своєчасність виконання посадових завдань й обов’язків. Так, скажімо, зазначають, що працівник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових завдань та обов’язків, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та правил з охорони праці тощо.

Розділ «Повинен знати» містить вимоги до спеціальних знань, а також знань законодавчих актів і нормативних документів, необхідних для виконання посадових обов’язків.

Розділ «Кваліфікаційні вимоги» — посадова інструкція може містити ті, які стосуються освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів і досвіду, достатніх для повного та якісного виконання робіт за посадою. Але у випадку з головою правління ОСББ кваліфікаційні вимоги не обов’язково встановлювати.

Розділ «Взаємовідносини (зв’язки) за посадою» визначає коло основних взаємозв’язків керівника зі сторонніми підприємствами, організаціями, установами, з якими він має службові взаємовідносини, терміни отримання та надання взаємної інформації (за наявності), порядок погодження та затвердження відповідних документів тощо.

Звісно, абсолютно не завжди основні завдання, обов’язки, права й відповідальність голови правління ОСББ детально прописують у Статуті ОСББ, тому наведімо примірну посадову інструкцію голови ОСББ.

———————————————————————————————————–

Погоджено:                                                                                         ЗАТВЕРДЖУЮ:

на засіданні правління                                                                          Голова правління

ОСББ «Затишний дім»                                                                           ОСББ

протокол  засідання № 8                                                                       Микитко         від 28.09.2017                                                                                 _02 жовтня__2017 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

Голови правління ОСББ «Затишний дім»

1. Загальні положення

1.1. Посада «Голова правління ОСББ» належить до категорії «Керівники».

1.2. Голова обирається на засіданні правління ОСББ. За рішенням  загальних зборів голову правління як члена правління можуть відкликати й припинити його повноваження в порядку, передбаченому Статутом або загальними зборами.

1.3. Голова правління підпорядковується рішенням  правління  та загальних зборів.

1.4. У разі відсутності голови правління його обов’язки виконує заступник, призначений в установленому порядку.

 

 1. Повинен знати:
 • Господарський кодекс України;
 • Цивільний кодекс України;
 • закони, постанови, укази, розпорядження, рішення й інші нормативно-правові акти органів державної влади та місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності об’єднання співвласників багатоквартирного будинку;
 • можливості ефективного використання спільного майна об’єднання;
 • ринкові методи господарювання та управління;
 • порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів та регулювання соціально-трудових відносин;
 • основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління;
 • етику ділового спілкування та ведення переговорів;
 • трудове законодавство, форми й системи оплати праці;
 • порядок укладення та виконання цивільно-правових договорів.

3. Завдання та посадові обов’язки

3.1. Керує фінансово-господарською діяльністю з усіх питань, окрім тих, що належать до компетенції правління об’єднання та загальних зборів.

3.2. Веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління. Забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління.

3.3. Разом із правлінням ОСББ забезпечує у визначені строку розробку плану роботи, бюджету ОСББ, штатного розкладу, кошторисів, звітів та вирішує питання, що стосуються фінансово-економічної, виробничо-господарської діяльності ОСББ.

3.4. Діє без доручення від імені об’єднання й укладає в межах своєї компетенції договори та вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління. Захищає майнові, фінансові інтереси ОСББ у суді, органах державної влади, інших організаціях, а також перед фізичними особами.

3.5. Організовує виконання договірних зобов’язань, якість виконуваних робіт і продукції, що виготовляється, додержання виробничої, технологічної та трудової дисципліни, виконання екологічних програм.

3.6. Розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об’єднання.

3.7. Наймає на роботу в об’єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників об’єднання накази у сфері трудових правовідносин. Організовує щоденну роботу штатних працівників, веде її облік, забезпечує належне виконання ними обсягів роботи, веде поточну документацію.

3.8. За рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об’єднання іншим особам.

3.9. Відкриває та закриває рахунки об’єднання в банківських установах й інших фінансових установах, підписує банківські й інші фінансові документи.

3.10. Здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань об’єднання, відповідно до рішень правління.

3.11. Знає та виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

4. Права

Голова правління має право:

4.1. Уживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень законодавства або невідповідностей.

4.2. Отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

4.3. Вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків і здійсненні прав.

4.4. Ознайомлюватися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

4.5. Запитувати й отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків і розпоряджень керівництва.

4.6. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

4.7. Повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності й уносити пропозиції щодо їх усунення.

4.8. Ознайомлюватися з документами, що визначають права й обов’язки за обійманою посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

5. Відповідальність

Голова правління несе відповідальність за:

5.1. Невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов’язків та (або) невикористання наданих прав.

5.2. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

5.3. Невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) і розпоряджень правління та загальних зборів.

5.4. Правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, у межах, установлених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством.

5.6. Завдання матеріального збитку організації в межах, установлених чинним адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством.

5.7. Неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

Світлана Лістрова,
бухгалтер експерт