У співвласників об’єднання  багатоквартирних будинків (далі ─ ОСББ) виникло запитання:  голова правління ОСББ і голова ОСББ – це має бути одна і та сама особа ні?

ВІДПОВІДЬ: Нормативно-правові акти не містять згадки про голову ОСББ. Проаналізувавши нормативне підґрунтя, знаходимо лише  повноваження голови правління ОСББ у п. 16 р. ІІІ Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу від 27.08.2003 р. № 141 (далі — Типовий статут).

Співвласники ОСББ на загальних зборах обирають членів правління об’єднання, яке є виконавчим органом ОСББ (абз. 3 ч. 9 ст. 10 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоповерхового будинку» від 29.11.2001 р. № 2866-III, далі — Закон про ОСББ).

Правління повинне здійснювати керівництво поточною діяльністю ОСББ і має право приймати рішення з питань діяльності ОСББ у межах, визначених статутом (ч. 17 ст. 10 Закону про ОСББ).

Зі свого складу правління обирає голову правління ОСББ і його заступника (абз. 1 п. 16 р. ІІІ Типового статуту). Рішення правління оформлюють протоколом засідання правління із зазначенням результатів голосування кожного із членів правління, засвідченого власноручним підписом.

На виконання своїх повноважень згідно з п. 16 р. ІІІ Типового статуту голова правління ОСББ:

  • веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління;
  • забезпечує виконання рішень загальних зборів і рішень правління;
  • діє без доручення від імені об’єднання й укладає в межах своєї компетенції договори та вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;
  • розпоряджається коштами об’єднання згідно із затвердженим кошторисом і рішеннями правління, має право першого підпису фінансових документів об’єднання;
  • наймає на роботу в об’єднання працівників і звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;
  • за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об’єднання іншим особам;
  • відкриває та закриває рахунки об’єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські й інші фінансові документи;
  • відповідно до рішень правління, здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети й завдань об’єднання.

За відсутності голови правління його обов’язки виконує заступник.

Очевидно, що наведені вище повноваження голови правління ОСББ є повноваженнями керівника юрособи (якою є й ОСББ). Тобто  голова правління ОСББ є посадовою особою, оскільки обіймає відповідну посаду.

Посаду голови правління містить розділі І «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі)» Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі ─ Класифікатор професій). Назви професій можуть бути розширені за потребою користувача термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у Класифікаторі професій чи відповідних законодавчо-правових актах. Тобто можливе й така назва посади як голова правління ОСББ.

Натомість посади голови ОСББ немає в Класифікаторі професій.

Докладно про оформлення трудових відносин з головою ОСББ ─ у матеріалі «Укладення трудового договору з головою правління ОСББ й оплата».

Таким чином, нормативно-правовими актами передбачена тільки посада голови правління ОСББ, але в побуті її часто називають голова ОСББ.

Світлана ЛІСТРОВА,

експерт