Коротко розповімо про основні обов’язки мешканця багатоповерхівки. Про права можна прочитати тут.

  1. Забезпечувати належне утримання та належний санітарний, проти­пожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку

Простіше кажучи, співвласники повинні спільними зусиллями (у тому чис­лі фінансовими) здійснювати систематичний та постійний догляд за будин­ком, тим самим забезпечуючи його збереження у стані, придатному для ком­фортного та безпечного проживання/перебування в ньому громадян.

  1. Забезпечувати технічне обслуговування та у разі необхідності прове­дення поточного і капітального ремонту спільного майна багатоквартир­ного будинку

Зазначений обов’язок до певної міри перегукується з попереднім. Технічне обслуговування жилих будинків являє собою комплекс робіт, спрямованих на підтримку справності елементів будівель та заданих параметрів (ре­жимів) роботи технічного обладнання.

  1. Використовувати спільне майно багатоквартирного будинку за при­значенням

Найчастіше порушення відповідного обов’язку проявляється в «нецільово­му» зайнятті площ допоміжних приміщень (підвалів, горищ, сходових кліток) та/або захаращенні їх різним сміттям (переважно будівельним), предметами побуту тощо, що ускладнює доступ до конструкцій та обладнання, які забез­печують функціонування багатоквартирного будинку.

  1. Додержуватися вимог правил утримання багатоквартирного будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм

Відповідний обов’язок змушує співвласників бути обачними та охайними не лише у належних безпосередньо їм приміщеннях, але й не смітити, дбати про пожежну безпеку на решті площі багатоквартирних будинків.

  1. Виконувати рішення зборів співвласників

У разі, якщо рішення співвласників було прийняте з дотриманням процеду­ри, передбаченої ст. 10 Закону № 417, його виконання є обов’язковим для усіх власників приміщень у відповідному багатоквартирному будинку. У тому числі тих, котрі не були присутні на зборах та не брали участь у письмо­вому опитуванні, а також тих, які набули право власності на квартиру чи нежитлове приміщення після прийняття рішення.

  1. Забезпечувати додержання вимог житлового і містобудівного законо­давства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капіталь­ного ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин

На дотримання норм законодавства слід зважати не лише під час здійснен­ня ремонтних робіт у власних квартирах, однак і ремонтуючи площі, що є спільними. Адже під час реконструкції, переоснащення загальних площ іс­нують іще вищі ризики пошкодити несучі конструкції будинку, тим самим поставивши безпеку його мешканців під загрозу.

  1. Відшкодовувати збитки, завдані майну інших співвласників та спільно­му майну багатоквартирного будинку

Обов’язок, що кореспондує майже однойменному праву, про яке ми зга­дували вище.

  1. Додержуватися чистоти в місцях загального користування і тиші згід­но з вимогами законодавства

По суті, ідеться про необхідність зважати на вже згадувані санітарні норми. Неможна кричати, голосно слухати музику тощо з двадцять другої до восьмої години. Також слід утриматись від «шумних» ремонтних робіт (навіть якщо вони здійснюються у приміщеннях загального користування та в них заці­кавлені усі співвласники) у робочі дні з двадцять першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні — цілодобово.

  1. Забезпечувати поточний огляд і періодичне обстеження прийнятого в експлуатацію в установленому законодавством порядку багатоквартир­ного будинку протягом усього життєвого циклу будинку та нести відпові­дальність за неналежну експлуатацію згідно із законом

Огляд та обстеження багатоквартирного будинку нерозривно пов’язані з його утриманням на технічним обстеженням. Про відповідальність говори­тимемо далі.

  1. Своєчасно сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги

Оскільки споживачами окремих житлово-комунальних послуг є усі спів­власники спільно (ідеться про такі послуги, як, скажімо, прибирання при­будинкової території, вивезення сміття тощо), про відповідний обов’язок доцільно говорити не лише стосовно особистих приміщень, але і в розрізі обов’язків, які виникають щодо спільного майна багатоквартирного будинку.

На що варто звернути увагу.

Більше обов’язків може бути встановлено співвласниками на зборах. Кож­ний співвласник несе зобов’язання щодо належного утримання, експлуата­ції, реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення спільного майна багатоквартирного будинку пропорційно до його частки співвласника. У разі відчуження квартири чи нежитлового приміщення новий власник набуває усіх обов’язків попереднього власника як співвласника.

Водночас відзначимо: не усі з названих обов’язків мають виконуватись співвласниками безпосередньо. Окремі з них (забезпечення технічного об­слуговування, здійснення ремонту, проведення оглядів тощо) можуть бути делеговані співвласниками управителю, ОСББ (залежно від обраного спосо­бу управління багатоквартирним будинком).